Author: 46354410

Przedsiębiorca traktowany jako konsument

Przedsiębiorca traktowany jako konsument

Przedsiębiorca traktowany jako konsument Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym konsumentem, w myśl art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, jest osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem przedsiębiorca, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący czynności

Przesłanki ogłoszenia upadłości

Przesłanki ogłoszenia upadłości

PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest postępowaniem sądowym wszczynanym na wniosek uprawnionego podmiotu, którego celem jest zaspokojenie wierzycieli w stopniu możliwym do osiągnięcia, a jednocześnie, jeśli to możliwe, zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Postępowanie wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań