Przedsiębiorca traktowany jako konsument

Przedsiębiorca traktowany jako konsument

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym konsumentem, w myśl art. 22 1 ustawy kodeks cywilny, jest osoba dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zatem przedsiębiorca, będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, niezależnie od treści czynności, jak również sytuacji względem drugiej strony,traktowany jest jako podmiot równorzędny.

Przykładowo : przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się usługami remontowymi, dokonujący umowy kupna komputera stacjonarnego ze spółką prowadzącą
sieć elektromarketów w całej Europie. Oznacza to, że nie tylko nie może korzystać z ochrony prawnej przewidzianej dla konsumenta, a więc strony słabszej, ale musi także przewidzieć szereg skutków prawnych, których uchybienie może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

 

Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy, w oparciu o które przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł skorzystać z uprawnień konsumenckich w przypadku zawierania umów, które nie mają charakteru zawodowego.

 

Co zyska przedsiębiorca traktowany jako konsument?

Przedsiębiorca dokonujący czynności nie mającej charakteru zawodowego zyska przede wszystkim szersze uprawienia z tytułu rękojmi za wady. Przykładowo nie będzie możliwe umowne wyłączenie rękojmi. Przedsiębiorca będzie mógł także podnieść domniemanie istnienia wady fizycznej w momencie wydania rzeczy, jeżeli wada została stwierdzona w ciągu roku od wydania rzeczy. Natomiast w przypadku, gdy sprzedawca nie odniesie się do reklamacji w ciągu 14 dni, oznaczać to będzie, że reklamacja została uznana.

Po drugie, postanowienia umowne zawarte z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie, nie będą dla
niego wiążące, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Ponadto przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość  lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, uzyska prawo by odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, a jeżeli nie został poinformowany o możliwości skorzystania z tego uprawnienia – w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

 


Skorzystaj z obsługi prawnej w Nowym Sączu – Kancelaria Prawnicza Elżbieta Reichert-Kądziołka

Przedsiębiorca traktowany jako konsument