Przesłanki ogłoszenia upadłości

PRZESŁANKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

 

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest postępowaniem sądowym wszczynanym na wniosek uprawnionego podmiotu, którego celem jest zaspokojenie wierzycieli w stopniu możliwym do osiągnięcia, a jednocześnie, jeśli to możliwe, zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika.

Postępowanie wobec osób fizycznych należy prowadzić również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego.

Prawo upadłościowe Elżbieta Kądziołka Nowy Sącz
prawo upadłościowe przesłanki

Przesłanki do ogłoszenia upadłości

 

Po pierwsze, u dłużnika zaistnieć musi stan niewypłacalności. Niewypłacalność została zdefiniowana w art. 11 ustawy prawo upadłościowe (dalej „PrUp”) jako utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ponadto w sytuacji gdy dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, stan niewypłacalności zachodzi także wtedy, gdy zobowiązania pieniężne takiego podmiotu przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Każda z wymienionych podstaw ma w pełni samodzielny charakter.

Stan niewypłacalności musi mieć charakter trwały, a ustalenie dokładnego momentu, w którym wystąpił może sprawiać trudności w praktyce. Ustawodawca, wychodząc naprzeciw tej trudności, ustanowił domniemanie prawne służące ułatwieniu wnioskodawcy ustalenia dnia niewypłacalności. Zgodnie z art. 11 ust. 1a PrUp domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie
w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Po drugie, majątek dłużnika musi wystarczać na zaspokojenie kosztów postępowania, a ponadto na jakiekolwiek zaspokojenie wierzycieli. Do sądu należy ustalenie czy wartość majątku dłużnika jest wystarczająca do pokrycia wspomnianych kosztów.

Po trzecie wniosek o ogłoszenie upadłości musi złożyć podmiot do tego uprawniony. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości są dłużnik lub każdy

z jego wierzycieli osobistych, a także podmioty określone w art. 20 ust. 2 PrUp. W tym miejscu należy wspomnieć, że w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wniosek może złożyć każdy, kto na podstawie ustawy, umowy spółki lub statutu ma prawo do prowadzenia spraw dłużnika i do jego reprezentowania, samodzielnie lub łączenie z innymi osobami. Wobec tego wniosek o ogłoszenie upadłości zgłoszony przez prokurenta zostanie przez sąd oddalony z powodu braku umocowania prokurenta do prowadzenia spraw dłużnika.

Po czwarte, musi zaistnieć wielość wierzycieli. Przesłanką do ogłoszenia upadłości jest także posiadanie przez przedsiębiorcę ubiegającego się o ogłoszenie upadłości przynajmniej dwóch wierzycieli. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych.

Ponadto w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wnioskodawca musi mieć status konsumenta, a więc osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

 

POZYTYWNE STRONY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

W stosunku do przedsiębiorcy (upadłość likwidacyjna). 

Zaletą upadłości likwidacyjnej jest to, że przedsiębiorca może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej pod inną firmą (nazwą) jeszcze w trakcie postępowania upadłościowego.
Przedsiębiorca ma również możliwość złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (przygotowana likwidacja), w którym ustala z nabywcą warunki transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Do wniosku powinien załączyć dowód wpłaty przez nabywcę wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny oraz opinię biegłego szacującą składniki objęte wnioskiem. Przygotowana likwidacja daje możliwość zachowania ciągłości rentownego przedsiębiorstwa w tym sensie, że będzie prowadzona przez innego przedsiębiorcę, który może być także podmiotem związanym z dłużnikiem, a wynegocjowana z nabywcą cena przedsiębiorstwa może być znacznie korzystniejsza od ceny, którą uzyskałby syndyk.

W stosunku do osoby fizycznej (upadłość konsumencka).
 
Największą korzyścią postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osoby fizycznej jest jej oddłużenie. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy prawo upadłościowe, postępowanie wobec osób fizycznych należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego. Reguła ta stanowi wskazówkę prawidłowej interpretacji w razie wystąpienia kolizji interesu upadłego z zaspokojeniem wierzycieli. W razie wystąpienia takiego konfliktu, pierwszeństwo będzie miało umożliwienie upadłemu umorzenia zobowiązań. 
Sąd może całkowicie umorzyć dług lub postanowić o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty, umorzenie może nastąpić także bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. 
 
Zawieszenie egzekucji. 


Postępowania egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego 
w skład masy upadłościowej wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości ulegają zawieszeniu. Zawieszenie to oznacza, że sumy uzyskane w postępowaniu egzekucyjnym, które nie zostały spieniężone, organ egzekucyjny przelewa do masy upadłości, a wierzyciele, którzy dochodzili swojej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym nie mają podstawy do wzywania dłużnika do spłaty zobowiązania.
 

NEGATYWNE STRONY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem.

 Z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokajaniu wierzycieli. Upadły traci w tym momencie prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia wchodzącego do masy upadłości i rozporządzania nim, a jego majątek obejmuje syndyk.

 
Utrata majątku. 


Upadły jest obowiązany wskazać i wydać cały swój majątek, a także wydać dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń pod rygorem zastosowania wobec niego środków przymusu. Upadły musi liczyć się z tym, że całość jego dorobku zostanie spieniężona przez syndyka. 
 

Długotrwałe i zawiłe postępowanie. 

 
 
Postępowanie upadłościowe może toczyć się przez wiele lat i wymaga zaznajomienia się z dużą ilością przepisów. 

Problemy w uzyskaniu finansowania. 

 

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości, do czasu utworzenia Rejestru Upadłości i Restrukturyzacji, zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto jeżeli upadły jest uczestnikiem systemu płatności, postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się Prezesowi NBP. W związku z powyższym upadły może napotkać utrudnienia w uzyskaniu finansowania w czasie trwania postępowania upadłościowego. 

Bezskuteczność ustanowionej rozdzielności majątkowej. 


Ustanowienie rozdzielności majątkowej w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Możliwość orzeczenia o ograniczeniu przemieszczania się poza terytorium RP.

Upadły musi liczyć się z możliwością postanowienia przez sędziego-komisarza, aby ten nie opuszczał terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez jego zezwolenia.

Skorzystaj z obsługi prawnej w Nowym Sączu – Kancelaria Prawnicza Elżbieta Reichert-Kądziołka

Przesłanki ogłoszenia upadłości